Politika e privatësisë

1. Mbrojtja e të dhënave në një shikim
Informacion i pergjithshem
Informacioni i mëposhtëm siguron një përmbledhje të thjeshtë të asaj që ndodh me të dhënat tuaja personale kur vizitoni këtë faqe në internet. Të dhënat personale janë të dhëna që mund të identifikohen personalisht. Për të marrë informacion më të detajuar mbi mbrojtjen e të dhënave, konsultohuni me deklaratën tonë për mbrojtjen e të dhënave nën këtë tekst.

Mbledhja e të dhënave në këtë faqe interneti
Kush është përgjegjës për mbledhjen e të dhënave në këtë faqe në internet?

Përpunimi i të dhënave në këtë faqe interneti kryhet nga operatori i faqes në internet. Ju mund të gjeni të dhënat tuaja të kontaktit në këmbën e shtypjes së kësaj faqe në internet.

Si i mbledhim të dhënat tuaja?
Nga njëra anë, të dhënat tuaja mblidhen kur i siguroni ato. Ato mund të jenë, për shembull, të dhënat që futni në një formë kontakti.

Të dhënat e tjera mblidhen automatikisht ose me pëlqimin tuaj nga sistemet tona kompjuterike kur vizitoni faqen e internetit. Kryesisht janë të dhëna teknike (për shembull, shfletuesi i Internetit, sistemi operativ ose koha e shfaqjes së faqes). Këto të dhëna mblidhen automatikisht sa më shpejt që të hyni në këtë faqe në internet.

Pse i përdorim të dhënat tuaja?
Disa nga të dhënat janë mbledhur për të garantuar furnizimin pa gabime të faqes në internet. Të dhëna të tjera mund të përdoren për të analizuar sjelljen tuaj si përdorues.

Çfarë të drejtash keni për të dhënat tuaja?
Ju keni të drejtë të merrni informacion falas në lidhje me origjinën, marrësin dhe qëllimin e të dhënave tuaja personale të ruajtura. Ju gjithashtu keni të drejtë të kërkoni korrigjimin ose shtypjen e këtyre të dhënave. Nëse keni dhënë pëlqimin tuaj për përpunimin e të dhënave, mund ta revokoni këtë pëlqim në çdo kohë për të ardhmen. Ju gjithashtu keni të drejtë të kërkoni kufizimin e përpunimit të të dhënave tuaja personale në rrethana të caktuara. Përveç kësaj, ju keni të drejtë të paraqisni një kërkesë para Autoritetit të Kontrollit Kompetent.

Për ta bërë këtë, si dhe për pyetje të tjera në lidhje me çështjen e mbrojtjes së të dhënave, mund të na kontaktoni në çdo kohë në drejtimin e treguar në këmbën e shtypjes.

Mjetet e analizës dhe palët e treta
Kur vizitoni këtë faqe në internet, sjellja juaj e navigimit mund të analizohet statistikisht. Kjo bëhet kryesisht me cookie -t dhe programet e analizave të ashtuquajtura.

Ju mund të gjeni informacione të hollësishme në lidhje me këto programe të analizës në deklaratën e mëposhtme të mbrojtjes së të dhënave.

2 Rrjetet e Shpërndarjes së Akomodimit dhe Përmbajtjes (CDN)
Akomodim i jashtëm
Kjo faqe në internet është e vendosur në një ofrues të shërbimit të jashtëm (Hoster). Të dhënat personale të mbledhura në këtë faqe interneti ruhen në serverët e furnizuesit të përdoruesit. Kjo mund të përfshijë, por nuk është e kufizuar në, adresat IP, kërkesat e kontaktit, metadata dhe të dhënat e komunikimit, të dhënat kontraktuale, detajet e kontaktit, emrat, qasjen në faqen e internetit dhe të dhënat e tjera të krijuara përmes një faqe në internet.

Hoster përdoret për të përmbushur kontratën me klientët tanë të mundshëm dhe ekzistues (Art. 6 paragrafi 1 lit. B DSGVO) dhe në interes të një dispozite të sigurt, të shpejtë dhe efikase të ofertës sonë në internet nga një ofrues profesional (Art. 6 paragrafi 1 lit. f dsgvo).

Ofruesi ynë i akomodimit do të përpunojë të dhënat tuaja vetëm në atë masë sa është e nevojshme për përmbushjen e detyrimeve të tij të shërbimit dhe do të ndjekë udhëzimet tona në lidhje me këto të dhëna.

Përfundim i një kontrate komisionimi

Për të garantuar një trajtim sipas mbrojtjes së të dhënave, ne kemi përfunduar një kontratë trajtimi me ofruesin tonë të akomodimit.

3 shënime të përgjithshme dhe informacione të detyrueshme
Mbrojtja e të dhënave
Operatorët e këtyre faqeve merren shumë seriozisht mbrojtjen e të dhënave tuaja personale. Ne i trajtojmë të dhënat tuaja personale në mënyrë konfidenciale dhe në përputhje me Standardet e Mbrojtjes së të Dhënave Ligjore dhe këtë Deklaratë të Mbrojtjes së të Dhënave.

Kur përdorni këtë faqe në internet, mblidhen disa të dhëna personale. Të dhënat personale janë të dhëna që personalisht mund t’i identifikoni. Kjo politikë e privatësisë shpjegon se çfarë informacioni mbledhim dhe si e përdorim atë. Ai gjithashtu shpjegon se si dhe për çfarë bëhet.

Ne dëshirojmë të theksojmë se transmetimi i të dhënave në internet (për shembull, kur komunikohet me email) mund të ketë boshllëqe sigurie. Mbrojtja e plotë e të dhënave kundër qasjes së palës së tretë nuk është e mundur.

Shënim për zyrën përgjegjëse.
Personi përgjegjës për përpunimin e të dhënave në këtë faqe interneti mund të gjendet këtu.

Organi përgjegjës është personi natyror ose juridik që, vetëm ose së bashku me të tjerët, përcakton qëllimet dhe mjetet e përpunimit të të dhënave personale (për shembull, emrat, udhëzimet e postës elektronike ose të ngjashme).

Tërheqja e pëlqimit tuaj për përpunimin e të dhënave
Shumë operacione të përpunimit të të dhënave janë të mundshme vetëm me pëlqimin tuaj të shprehur. Ju mund të revokoni pëlqimin tuaj në çdo kohë. Për këtë, komunikimi joformal është i mjaftueshëm me email me ne. Legaliteti i përpunimit të të dhënave derisa revokimi të mos ndikohet prej tij.

E drejta për të kundërshtuar mbledhjen e të dhënave në raste të veçanta dhe reklamim të drejtpërdrejtë (Art. 21 DSGVO)
Nëse përpunimi i të dhënave bazohet në ART. 6 abs. 1 lit. E o f dsgvo, ju keni të drejtë të kundërshtoni përpunimin e të dhënave tuaja personale në çdo kohë për arsye që rrjedhin nga situata juaj e veçantë; Kjo vlen edhe për përpunimin e profileve bazuar në këto dispozita. Baza ligjore përkatëse mbi të cilën përpunimi bazohet në këtë Deklaratë të Mbrojtjes së të Dhënave. Nëse kundërshtoni, ne do të ndalojmë trajtimin e të dhënave tuaja personale, përveç nëse mund të demonstrojmë se ekzistojnë arsye të domosdoshme legjitime për trajtimin që mbizotërojnë mbi interesat, të drejtat dhe liritë tuaja, ose që trajtimi synon të pohojë, ushtrojë ose mbrojë pretendimet ligjore (kundërshtimi Sipas nenit 21.1 të DSGVO).

Nëse të dhënat tuaja personale trajtohen për qëllime të drejtpërdrejta të marketingut, ju keni të drejtë të kundërshtoni në çdo kohë përpunimin e të dhënave personale që ju shqetësojnë për qëllimin e marketingut të përmendur; Kjo vlen edhe për përpunimin e profileve në masën që lidhet me marketingun e drejtpërdrejtë të përmendur. Nëse kundërshtoni, të dhënat tuaja personale do të pushojnë së përdorur për qëllime të reklamimit të drejtpërdrejtë (kundërshtim sipas nenit 21 (2) të Ligjit Gjerman për Mbrojtjen e të Dhënave).

E drejta për burime para Autoritetit të Kontrollit Kompetent
Në rast të shkeljes së GDPR, të interesuarit kanë të drejtë të përdorin një autoritet kontrolli, veçanërisht në shtetin anëtar të vendbanimit të tyre të zakonshëm, vendin e tyre të punës ose vendin e shkeljes së pretenduar. E drejta e apelit kuptohet pa paragjykuar ndonjë ankesë tjetër administrative ose gjyqësore.

E drejta për transportueshmërinë e të dhënave
Ju keni të drejtë që të dhënat që ne i trajtojmë automatikisht në bazë të pëlqimit tuaj ose në ekzekutimin e një kontrate ju dorëzohen ju ose një palë të tretë në një format të përbashkët dhe të lexueshëm me makinë. Nëse kërkoni transferimin e drejtpërdrejtë të të dhënave tek një person tjetër përgjegjës, ai do të bëhet vetëm në atë masë sa është teknikisht e mundur.

Kriptimi SSL ose TLS
Për arsye sigurie dhe për të mbrojtur transmetimin e përmbajtjes konfidenciale, të tilla si porositë ose pyetjet që na dërgoni si një operator siti, kjo faqe përdor kriptimin SSL ose TLS. Ju mund të njihni një lidhje të koduar sepse linja e drejtimit të shfletuesit ndryshon nga “http: //” a “https: //” dhe për simbolin e bllokimit në vijën e shfletuesit.

Nëse aktivizohet kriptimi SSL ose TLS, të dhënat që ju transmetoni nuk mund të lexohen nga palët e treta.

Transaksionet e pagesave të koduara në këtë faqe interneti
Nëse, pas përfundimit të një kontrate me kostot, ekziston një detyrim për të përcjellë të dhënat tuaja të pagesës (për shembull, numrin e llogarisë në rastin e autorizimit të banimit të bankës), këto të dhëna janë të nevojshme për përpunimin e pagesave.

Operacionet e pagesave përmes mjeteve të zakonshme të pagesës (Visa/MasterCard, banesa bankare) kryhen ekskluzivisht përmes një lidhjeje të koduar SSL ose TLS. Ju mund të njihni një lidhje të koduar sepse linja e drejtimit të shfletuesit ndryshon nga “http: //” a “https: //” dhe për simbolin e bllokimit në vijën e shfletuesit.

Me komunikim të koduar, të dhënat e pagesës që ju transmetoni tek ne nuk mund të lexohen nga palët e treta.

Informacion, shtypje dhe korrigjim
Brenda kornizës së dispozitave ligjore në fuqi, ju keni të drejtë të merrni informacion falas në lidhje me të dhënat tuaja personale të ruajtura, origjinën dhe marrësin e tij dhe qëllimin e përpunimit të të dhënave dhe, kur është e përshtatshme, të drejtën e korrigjimit ose shtypjes së këtyre të dhënave. Për ta bërë këtë, si dhe për pyetje të tjera mbi temën e të dhënave personale, mund të na kontaktoni në çdo kohë në drejtimin e treguar në këmbën e shtypjes.

E drejta për kufizimin e trajtimit
Ju keni të drejtë të kërkoni kufizimin e përpunimit të të dhënave tuaja personale. Për ta bërë këtë, ju mund të na kontaktoni në çdo kohë në drejtimin e treguar në këmbën e shtypjes. E drejta për kufizimin e trajtimit ekziston në rastet vijuese:

Nëse sfidoni saktësinë e të dhënave tuaja personale të ruajtura nga ne, zakonisht na duhet kohë për t’i kontrolluar ato. Për sa kohë që verifikimi zgjat, ju keni të drejtë të kërkoni kufizimin e përpunimit të të dhënave tuaja personale.
Nëse përpunimi i të dhënave tuaja personale ka ndodhur/ndodh në mënyrë të paligjshme, ju mund të kërkoni kufizimin e përpunimit të të dhënave në vend të eleminimit të tij.
Nëse nuk kemi më nevojë për të dhënat tuaja personale, por ju duhet që ata të ushtrojnë, mbrojnë ose zbatojnë pretendime ligjore, ju keni të drejtë të kërkoni kufizimin e përpunimit të të dhënave tuaja personale në vend të eleminimit të tij.
Nëse keni paraqitur një kundërshtim sipas artit. 21 (1) të DSGVO, duhet të kryhet një peshim i interesave tuaja dhe e jona. Për sa kohë që nuk përcaktohet se çfarë interesash mbizotërojnë, ju keni të drejtë të kërkoni kufizimin e përpunimit të të dhënave tuaja personale.
Nëse keni kufizuar përpunimin e të dhënave tuaja personale, këto të dhëna – përveç që ruhen – mund të trajtohen vetëm me pëlqimin tuaj ose për formulimin, ushtrimin ose mbrojtjen e kërkesave ligjore ose për mbrojtjen e të drejtave të një personi tjetër natyror ose juridike ose për arsye të një interesi të rëndësishëm publik të Bashkimit Evropian ose një shteti anëtar.

Kundërshtim për reklamat e postave elektronike
Ne kundërshtojmë përdorimin e të dhënave të kontaktit të publikuara në kuadër të detyrimit të bazës së shtypjes për dërgimin e reklamave dhe materialit informues që nuk është kërkuar shprehimisht. Operatorët e faqeve shprehin shprehimisht të drejtën për të ndërmarrë veprime juridike në rast të transportit jo të deklaruar të informacionit për reklamim, për shembull përmes postave elektronike elektronike.

4. Mbledhja e të dhënave në këtë faqe interneti
Biskota
Faqet tona të Internetit përdorin “cookies” të ashtuquajtura. Cookies janë skedarë të vegjël teksti dhe nuk shkaktojnë dëme në pajisjen tuaj terminale. Ato ruhen përkohësisht për kohëzgjatjen e një seance (cookie të sesionit) ose përgjithmonë (cookie të përhershme) në pajisjen tuaj përfundimtare. Cookies e seancave eliminohen automatikisht në fund të vizitës suaj. Cookies të përhershme mbeten të ruajtura në pajisjen tuaj përfundimtare derisa t’i eliminoni ato vetë ose derisa shfletuesi juaj i internetit t’i eliminojë ato automatikisht.

Në disa raste, cookies me parti të treta gjithashtu mund të ruhen në pajisjen tuaj terminale kur hyni në faqen tonë (cookies me parti të treta). Këto na lejojnë ne ose ju të përdorim shërbime të caktuara të kompanisë së tretë (për shembull, cookies për të përpunuar shërbimet e pagesës).

Cookies kanë disa funksione. Shumë cookie janë teknikisht të nevojshme, pasi disa funksione të faqes në internet nuk do të funksionojnë pa to (për shembull, funksioni i karrocës së blerjes ose vizualizimit të videove). Cookies të tjera përdoren për të vlerësuar sjelljen e përdoruesit ose për të treguar reklama.

Cookies që janë të nevojshme për të kryer procesin e komunikimit elektronik (cookies të nevojshme) ose për të siguruar disa funksione të dëshiruara nga ju (cookie funksionale, për shembull, për funksionin e karrocës së blerjes) ose për të optimizuar faqen e internetit (me shembull, cookie -t për të matur audienca në internet) ruhen në bazë të artit. 6 (1) lit. F dsgvo, përveç nëse specifikohet një bazë tjetër ligjore. Operatori i faqes në internet ka një interes të ligjshëm për ruajtjen e cookies për ofrimin e teknikisht falas dhe të optimizuar të shërbimeve të tij. Nëse është kërkuar pëlqimi për ruajtjen e cookies, ruajtja e cookies në fjalë bazohet ekskluzivisht në këtë pëlqim (Art. 6 paragrafi 1 lit. në dsgvo); Pëlqimi mund të revokohet në çdo kohë.

Ju mund të konfiguroni shfletuesin tuaj për t’u informuar në lidhje me instalimin e cookies dhe t’i lejoni ato vetëm në raste individuale, të përjashtoni pranimin e cookies për raste të caktuara ose në përgjithësi dhe të aktivizoni eliminimin automatik të cookies kur mbyllni shfletuesin. Nëse çaktivizoni cookies, funksionaliteti i kësaj faqe në internet mund të jetë i kufizuar.

Nëse cookies përdoren nga palët e treta ose për qëllime analize, ne do t’ju informojmë veçmas në kornizën e kësaj deklarate për mbrojtjen e të dhënave dhe, nëse është e nevojshme, ne do të kërkojmë pëlqimin tuaj.

Skedarët e regjistrimit të serverit
Ofruesi i Pages mbledh automatikisht dhe ruan informacionin në skedarët e regjistrimit të serverit SO -Called, të cilat shfletuesi juaj na transmeton automatikisht. Këto janë:

Lloji i versionit të shfletuesit dhe shfletuesit
Përdoret sistemi operativ
URL referimi
Hyni në emrin e hostit të kompjuterit
Koha e aplikimit të serverit
Adresë ip
Këto të dhëna nuk bashkohen me burimet e tjera të të dhënave.

Mbledhja e këtyre të dhënave bazohet në art. 6, Seksioni 1, Letra F e DSGVO. Operatori i faqes në internet ka një interes të ligjshëm për prezantimin teknikisht falas të gabimeve dhe në optimizimin e faqes së tij të internetit, për të cilën duhet të regjistrohen skedarët e regjistrimit të serverit.

Forma e Kontaktit
Nëse na dërgoni pyetje përmes formularit të kontaktit, të dhënat tuaja për formularin e konsultimit, përfshirë të dhënat e kontaktit që keni dhënë atje, do të ruhen nga ne në mënyrë që të përpunoni konsultimin dhe në rast të pyetjeve vijuese. Ne nuk i transmetojmë këto të dhëna pa pëlqimin tuaj.

Përpunimi i këtyre të dhënave bazohet në art. 6 (1) lit. B DSGVO Nëse kërkesa juaj është e lidhur me ekzekutimin e një kontrate ose është e nevojshme për aplikimin e masave para -kontraktuale. Në të gjitha rastet e tjera, trajtimi bazohet në interesin tonë të ligjshëm për trajtimin efektiv të konsultimeve të drejtuara për ne (Art. 6 (1) (f) dsgvo) ose në pëlqimin tuaj (Art. 6 (1) (a) DSGVO ) nëse kërkohet.

Të dhënat që ju hyni në formularin e kontaktit do të mbeten me ne derisa të na kërkoni t’i eliminojmë ato, të revokoni pëlqimin tuaj për t’i ruajtur ato ose qëllimi i ruajtjes së të dhënave nuk është më i zbatueshëm (për shembull, pasi të kemi përfunduar përpunimin e pyetjes tuaj) . Dispozitat e detyrueshme ligjore – veçanërisht periudhat e ruajtjes – nuk preken.

Konsultim me email, telefon ose faks
Nëse na kontaktoni me email, telefon ose faks, konsultimi juaj, përfshirë të gjitha të dhënat personale që rrjedhin prej tij (emri, konsultimi), do të ruhen dhe përpunohen nga ne në mënyrë që të përpunojnë kërkesën tuaj. Ne nuk i transmetojmë këto të dhëna pa pëlqimin tuaj.

Përpunimi i këtyre të dhënave bazohet në art. 6 (1) lit. B DSGVO Nëse kërkesa juaj është e lidhur me ekzekutimin e një kontrate ose është e nevojshme për aplikimin e masave para -kontraktuale. Në të gjitha rastet e tjera, trajtimi bazohet në interesin tonë të ligjshëm për përpunimin efektiv të konsultimeve që na drejtohen (Art. 6 (1) (f) dsgvo) ose me pëlqimin tuaj (Art. 6 (1) (a ) Dsgvo) nëse kërkohet.

Të dhënat që ju na dërgoni përmes kërkesave të kontaktit do të mbeten me ne derisa të na kërkoni t’i eliminojmë ato, të revokoni pëlqimin tuaj për t’i ruajtur ato ose qëllimi i ruajtjes së të dhënave nuk është më i zbatueshëm (për shembull, pas kërkesës tuaj). Dispozitat e detyrueshme ligjore – veçanërisht periudhat e ruajtjes ligjore – nuk preken.

Regjistrimi në këtë faqe interneti
Ju mund të regjistroheni në këtë faqe në internet për të përdorur funksione shtesë në të. Ne përdorim të dhënat që ju shkruani për këtë qëllim vetëm për të përdorur ofertën ose shërbimin specifik për të cilin keni regjistruar. Informacioni i detyrueshëm i kërkuar gjatë regjistrimit duhet të sigurohet në tërësi. Përndryshe, ne do të hedhim poshtë regjistrimin.

Në rast se ndodhin ndryshime të rëndësishme, për shembull, në fushën e ofertës ose në rast se ndryshime të nevojshme teknikisht, ne do të përdorim adresën e postës elektronike të dhënë gjatë rekordit për t’ju informuar për të.

Të dhënat e futura gjatë regjistrimit përpunohen për të zbatuar marrëdhënien e përdoruesit të vendosur nga regjistrimi dhe, nëse është e nevojshme, për të filluar kontrata të tjera (Art. 6 paragrafi 1 lit. B dsgvo).

Të dhënat e mbledhura gjatë regjistrimit do të ruhen nga ne ndërsa janë regjistruar në këtë faqe në internet dhe më pas do të fshihen. Periudhat e ruajtjes ligjore nuk preken.

5 media sociale
Shtojcat e rrjetit social me Shariffin
Në këtë faqe në internet përdoren shtojcat e mediave sociale (për shembull, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Xing, LinkedIn, Tumblr).

Unë normalisht mund të njihni shtojcat nga logot përkatëse të rrjeteve sociale. Për të garantuar mbrojtjen e të dhënave në këtë faqe në internet, ne i përdorim këto shtojca vetëm me zgjidhjen e quajtur “Sharif”. Kjo aplikacion parandalon shtojcat e integruara në këtë faqe interneti të transmetojnë të dhëna tek ofruesi përkatës kur futni faqen për herë të parë.

Vetëm kur aktivizoni shtojcën përkatëse duke klikuar në butonin Associated, vendoset një lidhje e drejtpërdrejtë me serverin e furnizuesit (pëlqimin). Sapo të aktivizoni shtojcën, ofruesi përkatës merr informacionin që keni vizituar këtë faqe në internet me adresën tuaj IP. Nëse jeni të lidhur me llogarinë tuaj të mediave sociale (për shembull, Facebook) në të njëjtën kohë, ofruesi përkatës mund të caktojë vizitën tuaj në këtë faqe interneti në llogarinë tuaj të përdoruesit.

Aktivizimi i pluginit përbën pëlqimin në kuptimin e artit. 6 paragrafi 1 lit. Te dsgvo. Ju mund ta revokoni këtë pëlqim në çdo kohë me efekt për të ardhmen.

Shtojcat në Facebook (“si” dhe butoni “Share”)
Shtojcat e rrjetit social në Facebook janë të integruar në këtë faqe në internet. Ofruesi i këtij shërbimi është Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandë. Sidoqoftë, sipas Facebook, të dhënat e mbledhura transferohen gjithashtu në Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera të treta.

Ju mund të njihni shtojcat në Facebook për logon në Facebook ose butonin “Like” në këtë faqe në internet. Ju mund të gjeni një përmbledhje të shtojcave në Facebook këtu: https://develers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_de.

Kur vizitoni këtë faqe në internet, krijohet një lidhje e drejtpërdrejtë midis shfletuesit tuaj dhe serverit Facebook përmes shtojcës. Në këtë mënyrë, Facebook merr informacionin që keni vizituar këtë faqe në internet me adresën tuaj IP. Nëse klikoni në butonin “Like” të Facebook ndërsa jeni i lidhur me llogarinë tuaj në Facebook, mund të lidhni përmbajtjen e kësaj faqe në internet me profilin tuaj në Facebook. Kjo i lejon Facebook të shoqërojë vizitën tuaj në këtë faqe interneti me llogarinë tuaj të përdoruesit. Ne dëshirojmë të theksojmë se ne, si furnizues të faqeve, nuk kemi njohuri për përmbajtjen e të dhënave të transmetuara ose përdorimin e tij nga Facebook. Ju mund të gjeni më shumë informacion në lidhje me të në Politikën e Privatësisë në Facebook në: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Nëse nuk doni që Facebook të shoqërojë vizitën tuaj në këtë faqe në internet me llogarinë tuaj të përdoruesit në Facebook, mbyllni seancën e llogarisë tuaj të përdoruesit në Facebook.

Përdorimi i shtojcave në Facebook bazohet në art. 6, para. 1 lit. F e dsgvo. Operatori i faqes në internet ka një interes të ligjshëm për të garantuar dukshmërinë më të madhe të mundshme në mediat sociale. Në masën që është kërkuar pëlqimi përkatës, trajtimi kryhet ekskluzivisht në bazë të artit. 6, Seksioni 1, shkronja A e DSGVO; Pëlqimi mund të revokohet në çdo kohë.

Plugin në Instagram
Funksionet e shërbimit në Instagram janë të integruara në këtë faqe interneti. Këto funksione ofrohen nga Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Nëse jeni të lidhur me llogarinë tuaj në Instagram, mund të lidhni përmbajtjen e kësaj faqe në internet me profilin tuaj në Instagram duke klikuar në butonin Instagram. Kjo lejon që Instagram të shoqërojë vizitën tuaj në këtë faqe interneti me llogarinë tuaj të përdoruesit. Ne dëshirojmë të theksojmë se ne, si furnizues të faqeve, nuk kemi njohuri për përmbajtjen e të dhënave të transmetuara ose përdorimin e tij nga Instagram.

Ruajtja dhe analiza e të dhënave bazohen në Art. 6 paragrafi 1 lit. F dsgvo. Operatori i faqes në internet ka një interes të ligjshëm për të garantuar dukshmërinë më të madhe të mundshme në mediat sociale. Nëse është kërkuar pëlqimi përkatës, trajtimi kryhet ekskluzivisht në bazë të artit. 6, para. 1 lit. a nga dsgvo; Pëlqimi mund të revokohet në çdo kohë.

Ju mund të gjeni më shumë informacion në lidhje me të në Politikën e Privatësisë në Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Plugin pinterest
Në këtë faqe në internet, ne përdorim shtojcat sociale të Rrjetit Social Pinterest, i cili operohet nga Pinterest Inc, 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA (“Pinterest”).

Kur telefononi një faqe që përmban një shtojcë të tillë, shfletuesi juaj krijon një lidhje të drejtpërdrejtë me serverët Pinterest. Shtojca transmeton të dhënat e regjistrimit në serverin Pinterest në SH.B.A. Këto të dhëna regjistrimi mund të përmbajnë adresën tuaj IP, drejtimin e faqeve të internetit të vizituara që gjithashtu përmbajnë funksione të Pinterest, llojin dhe konfigurimin e shfletuesit, datën dhe kohën e aplikacionit, si përdorni Pinterest dhe cookies.

Ruajtja dhe analiza e të dhënave bazohen në Art. 6 paragrafi 1 lit. F dsgvo. Operatori i faqes në internet ka një interes të ligjshëm për të garantuar dukshmërinë më të madhe të mundshme në mediat sociale. Në masën që është kërkuar pëlqimi përkatës, trajtimi kryhet ekskluzivisht në bazë të artit. 6, Seksioni 1, shkronja A e DSGVO; Pëlqimi mund të revokohet në çdo kohë.

Ju mund të gjeni më shumë informacione rreth qëllimit, fushëveprimit dhe trajtimit dhe përdorimit të mëvonshëm të të dhënave nga Pinterest, si dhe të drejtat tuaja në këtë drejtim dhe opsionet për të mbrojtur privatësinë tuaj, në informacione mbi Mbrojtjen e të Dhënave të Pinterest: https: //policy.pinstrest .com/DE/privatësi-Polly.

6. Mjetet e Analizës dhe Reklamimit
Google Analytics
Kjo faqe në internet përdor funksione të Shërbimit Ueb Google Analytics. Furnizuesi është Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandë.

Google Analytics përdor “cookies” të ashtuquajtura. Këto janë skedarë teksti që janë ruajtur në kompjuterin tuaj dhe lejojnë analizimin e përdorimit që bëni nga faqja e internetit. Informacioni i krijuar nga cookie në lidhje me përdorimin tuaj të kësaj faqe interneti normalisht transmetohet në një server Google në Shtetet e Bashkuara dhe ruhet atje.

Ruajtja e cookies Google Analytics dhe përdorimi i këtij mjeti analize bazohen në artin. 6 (1) lit. F dsgvo. Operatori i faqes në internet ka një interes të ligjshëm për të analizuar sjelljen e përdoruesit për të optimizuar si faqen e tyre të internetit ashtu edhe reklamimin e tyre. Nëse është kërkuar pëlqimi përkatës (për shembull, pëlqimi për ruajtjen e cookies), trajtimi kryhet ekskluzivisht në bazë të artit. 6, para. 1 lit. a nga dsgvo; Pëlqimi mund të revokohet në çdo kohë.

Anonimizim ip

Ne kemi aktivizuar funksionin e anonimitetit të IP në këtë faqe interneti. Kjo do të thotë që adresa juaj IP është shkurtuar nga Google brenda Shteteve Anëtare të Bashkimit Evropian ose në shtetet e tjera kontraktuese të Marrëveshjes së Hapësirës Ekonomike Evropiane përpara se të transmetohet në Shtetet e Bashkuara. Vetëm në raste të jashtëzakonshme, adresa e plotë IP do të transmetohet në një server Google në Shtetet e Bashkuara dhe do të shkurtojë atje. Në emër të operatorit të kësaj faqe në internet, Google do të përdorë këtë informacion në mënyrë që të vlerësojë përdorimin tuaj të faqes në internet, të mbledhë raporte mbi aktivitetin e faqes në internet dhe të sigurojë shërbime të tjera që lidhen me aktivitetin e faqes në internet dhe përdorimin e internetit te operatori i faqes në internet. Adresa IP e transmetuar nga shfletuesi juaj si pjesë e Google Analytics nuk do të bashkohet me të dhënat e tjera të Google.

Shtojcë

Ju mund të refuzoni përdorimin e cookies duke zgjedhur konfigurimin e duhur në shfletuesin tuaj, por mbani në mend se nëse e bëni atë, nuk mund të përdorni të gjithë funksionalitetin e kësaj faqe në internet. Për më tepër, ju mund të parandaloni mbledhjen e të dhënave të krijuara nga cookie dhe të lidhen me përdorimin tuaj të faqes në internet (përfshirë adresën tuaj IP) nga Google, si dhe përpunimin e këtyre të dhënave nga Google, duke shkarkuar dhe instaluar shtojcën e Shtojca e shtojcës së navigatorit në dispozicion në lidhjen e mëposhtme: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Kundërshtim për mbledhjen e të dhënave

Ju mund të shmangni mbledhjen e të dhënave tuaja nga Google Analytics duke klikuar në lidhjen e mëposhtme. Do të krijohet një cookie përjashtimi, e cila do të parandalojë mbledhjen e të dhënave tuaja për vizitat e ardhshme në këtë faqe në internet: Deactivate Google Analytics.

Për më shumë informacion se si Google Analytics trajton të dhënat e përdoruesit, konsulton politikën e privatësisë së Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Përpunim i porosisë

Ne kemi përfunduar një marrëveshje për përpunimin e kërkesës me Google dhe zbatojmë plotësisht kërkesat e rrepta të autoriteteve gjermane për mbrojtjen e të dhënave kur përdorni Google Analytics.

Periudhë ruajtjeje

Të dhënat e ruajtura nga Google në nivelin e përdoruesit dhe të ngjarjes që janë të lidhura me cookies, identifikuesit e përdoruesit (për shembull, ID e përdoruesit) ose ID e reklamimit (për shembull, cookies DoubleClck, ID e reklamimit Android) janë anonimizuar ose ato eliminohen pas 14 muajsh. Ju mund të gjeni detajet në lidhjen e mëposhtme: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google Adsense
Kjo faqe në internet përdor Google AdSense, një shërbim i integrimit të reklamave. Furnizuesi është Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandë.

Google AdSense përdor “cookie”, të cilat janë skedarë teksti të vendosur në kompjuterin tuaj, për të ndihmuar faqen e internetit të analizojë përdorimin që bëjnë përdoruesit. Google AdSense përdor gjithashtu fenerët e Web -Called Web (grafika të padukshme). Përmes këtyre fenerëve në internet, mund të analizohen informacione të tilla si vizita në këto faqe.

Informacioni i gjeneruar nga cookies dhe fenerët në internet për përdorimin e kësaj faqe në internet (përfshirë adresën tuaj IP) dhe shpërndarjen e formateve të reklamimit do të transmetohen dhe ruhen nga Google në serverët amerikanë. Ky informacion mund të transmetohet nga Google në Google Partnerët kontraktualë. Sidoqoftë, Google nuk do të bashkojë adresën tuaj IP me të dhënat e tjera të ruajtura nga ju.

Ruajtja e cookies adsense bazohet në artin. 6 paragrafi 1 lit. F dsgvo. Operatori i faqes në internet ka një interes të ligjshëm për të analizuar sjelljen e përdoruesit për të optimizuar si ofertën e tyre në internet ashtu edhe reklamimin e tyre.

Ju mund të refuzoni përdorimin e cookies duke zgjedhur konfigurimin e duhur në shfletuesin tuaj, por mbani në mend se nëse e bëni atë, nuk mund të përdorni të gjithë funksionalitetin e kësaj faqe në internet. Kur përdorni këtë faqe në internet, vetëdijni përpunimin e të dhënave tuaja nga Google në formë dhe për qëllimet e lartpërmendura.

Google Analytics Remaringeting
Kjo faqe në internet përdor funksionet e rishikimit të Google Analytics së bashku me funksionet e kryqëzimit të reklamave të Google dhe Google Doubleck. Furnizuesi është Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandë.

Ky funksion lejon të lidhni grupet e marrësve të reklamave të krijuara me google Analytics Remulet me funksionet e kryqëzuara të reklamave të Google dhe Google DoubeClick. Në këtë mënyrë, mesazhet e reklamimit me porosi dhe të bazuara në interesat tuaja, të cilat ju janë përshtatur në varësi të përdorimit tuaj të mëparshëm dhe sjelljes së navigimit në një pajisje përfundimtare (për shembull, telefoni celular), mund të shfaqen edhe në një tjetër nga pajisjet tuaja përfundimtare ( Për shembull, tabletë ose PC).

Nëse keni dhënë pëlqimin tuaj, Google do të lidh historinë tuaj të navigimit në internet dhe aplikacionet në llogarinë tuaj të Google për këtë qëllim. Në këtë mënyrë, ju mund të tregoni të njëjtat mesazhe reklamuese me porosi në të gjitha pajisjet në të cilat lidheni me llogarinë tuaj Google.

Për të mbështetur këtë funksion, Google Analytics mbledh ID -në e vërtetuar nga Google e përdoruesve, të cilat janë të lidhura përkohësisht me të dhënat tona të Google Analytics për të përcaktuar dhe krijuar audiencë për orientimin e reklamave midis pajisjeve.

Ju mund të kundërshtoni përgjithmonë rishikimin/shënjestrimin midis pajisjeve duke çaktivizuar reklamimin e personalizuar; Ndiqni këtë lidhje: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Grumbullimi i të dhënave të mbledhura në llogarinë tuaj Google bazohet vetëm në pëlqimin tuaj, të cilin mund t’i jepni ose tërhiqni në Google (Art. 6, paragrafi 1 lit. në DSGVO). Në rastin e proceseve të mbledhjes së të dhënave që nuk bashkohen në llogarinë tuaj të Google (për shembull, sepse nuk keni një llogari Google ose keni kundërshtuar bashkimin), mbledhja e të dhënave bazohet në Art. 6 (1) lit. F dsgvo. Interesi i ligjshëm rezulton nga fakti se operatori i faqes në internet ka një interes për analizën anonime të vizitorëve në faqen e internetit për qëllime reklamimi.

Ju mund të gjeni më shumë informacione dhe dispozita për mbrojtjen e të dhënave në Deklaratën e Mbrojtjes së të Dhënave Google në: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Monitorimi i Reklamave të Google dhe Google Convers
Kjo faqe në internet përdor reklama Google. Google Ads është një program reklamimi në internet i Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandë.

Si pjesë e reklamave të Google, ne përdorim monitorimin e konvertimit të ashtuquajtur. Kur klikoni në një reklamë nga Google, krijohet një cookie për monitorimin e konvertimit. Cookies janë skedarë të vegjël teksti që shfletuesi i Internetit ruan në kompjuterin e përdoruesit. Këto cookie humbasin vlefshmërinë e tyre pas 30 ditësh dhe nuk përdoren për të identifikuar personalisht përdoruesin. Nëse përdoruesi viziton disa faqe të kësaj faqe në internet dhe cookie ende nuk ka skaduar, Google dhe ne mund të pranojmë që përdoruesi klikon në reklamë dhe u ridrejtua në këtë faqe.

Clientdo klient i Google Ads merr një cookie të ndryshme. Cookies nuk mund të gjurmohen në faqet e internetit të klientit Google Ads. Informacioni i marrë përmes cookie -ve të konvertimit përdoret për të krijuar statistika të konvertimit për klientët e Google Ads që kanë zgjedhur monitorimin e konvertimit. Konsumatorët e dinë numrin e përgjithshëm të përdoruesve që klikojnë në reklamën e tyre dhe u ridrejtuan në një faqe të etiketuar me një etiketë për përcjelljen e konvertimit. Sidoqoftë, ata nuk marrin asnjë informacion që mund të përdoret për të identifikuar personalisht përdoruesit. Nëse nuk doni të merrni pjesë në vijimin -up, mund ta kundërshtoni këtë përdorim lehtësisht duke çaktivizuar cookie -n e monitorimit të konvertimit të Google përmes shfletuesit tuaj të Internetit në konfigurimin e përdoruesit. Atëherë nuk do të përfshiheni në statistikat e monitorimit të konvertimit.

Ruajtja e “cookies së konvertimit” dhe përdorimi i këtij mjeti monitorimi bazohen në artin. 6 (1) lit. F dsgvo. Operatori i faqes në internet ka një interes të ligjshëm për të analizuar sjelljen e përdoruesit për të optimizuar si faqen e tyre të internetit ashtu edhe reklamimin e tyre. Nëse është kërkuar pëlqimi përkatës (për shembull, pëlqimi për ruajtjen e cookies), trajtimi kryhet ekskluzivisht në bazë të artit. 6, para. 1 lit. a nga dsgvo; Pëlqimi mund të revokohet në çdo kohë.

Ju mund të gjeni më shumë informacion në lidhje me Monitorimin e Reklamave të Google dhe Google Convertions në Politikën e Privatësisë së Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Ju mund të konfiguroni shfletuesin tuaj për t’u informuar në lidhje me instalimin e cookies dhe t’i lejoni ato vetëm në raste individuale, të përjashtoni pranimin e cookies për raste të caktuara ose në përgjithësi dhe të aktivizoni eliminimin automatik të cookies kur mbyllni shfletuesin. Nëse çaktivizoni cookies, funksionaliteti i kësaj faqe në internet mund të jetë i kufizuar.

7. Buletini i Lajmeve
Të dhëna informuese të buletinit
Nëse dëshironi të merrni buletinin e lajmeve të ofruar në faqen e internetit, ne kërkojmë një adresë emaili, si dhe informacione që na lejojnë të verifikojmë se ju jeni pronar i adresës së specifikuar të postës elektronike dhe se jeni dakord të merrni gazetën. Nuk janë mbledhur më të dhëna ose vetëm vullnetarisht. Ne i përdorim këto të dhëna ekskluzivisht për të dërguar informacionin e kërkuar dhe nuk i transmetojmë ato te palët e treta.

Përpunimi i të dhënave të prezantuara në formën e regjistrimit në buletinin e lajmeve bazohet ekskluzivisht në pëlqimin tuaj (Art. 6 paragrafi 1 lit. në DSGVO). Ju mund të revokoni pëlqimin tuaj për ruajtjen e të dhënave, adresën e postës elektronike dhe përdorimin e tij për të dërguar buletinin e lajmeve në çdo kohë, për shembull, përmes lidhjes “Anuloni pajtimin” në buletinin e lajmeve. Legaliteti i përpunimit të të dhënave të kryera tashmë nuk ndikohet nga revokimi.

Të dhënat që ju ofroni për të marrë buletinin do të ruhen nga ne ose nga furnizuesi i shërbimeve të buletinit derisa të dilni nga e njëjta gjë dhe do të fshihen nga lista e shpërndarjes së buletinit pasi të keni zbritur atë. Të dhënat që kemi ruajtur për qëllime të tjera nuk do të preken nga kjo.

Pasi të keni shkarkuar nga lista e shpërndarjes së buletinit, adresa juaj e postës elektronike do të ruhet nga ne ose nga ofruesi i shërbimit të buletinit në një listë të zezë, nëse është e nevojshme, për të shmangur dërgesat e ardhshme. Të dhënat e listës së zezë do të përdoren vetëm për këtë qëllim dhe nuk do të bashkohen me të dhëna të tjera. Kjo i shërben interesit tuaj dhe interesit tonë për të respektuar kërkesat ligjore duke dërguar gazeta informuese (interesi i ligjshëm për kuptimin e artit. 6 paragrafët 1 lit. f dsgvo). Ruajtja e listës së zezë nuk është e kufizuar me kalimin e kohës. Ju mund të kundërshtoni ruajtjen nëse interesat tuaja tejkalojnë interesin tonë të ligjshëm.

8. Shtojcat dhe mjetet
YouTube me mbrojtje të zgjeruar të të dhënave
Kjo faqe në internet integron videot në YouTube. Operatori i faqes është Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandë.

Ne përdorim YouTube në modalitetin e zgjeruar të mbrojtjes së të dhënave. Sipas YouTube, kjo mënyrë do të thotë që YouTube nuk ruan asnjë informacion në lidhje me vizitorët në këtë faqe në internet para se të shikoni videon. Sidoqoftë, transferimi i të dhënave në YouTube Partners nuk përjashtohet domosdoshmërisht nga mënyra e zgjeruar e mbrojtjes së të dhënave. Kështu, YouTube krijon një lidhje me Rrjetin Google Doublelick, pavarësisht nëse shikoni një video.

Sapo të filloni një video në YouTube në këtë faqe në internet, krijohet një lidhje me serverët në YouTube. Kjo tregon për serverin YouTube se cilën nga faqet tona keni vizituar. Nëse jeni të lidhur me llogarinë tuaj në YouTube, lejoni YouTube të caktojë sjelljen tuaj të navigimit direkt në profilin tuaj personal. Ju mund ta shmangni atë duke mbyllur llogarinë tuaj në YouTube.

Përveç kësaj, YouTube mund të ruajë disa cookie në pajisjen tuaj përfundimtare pasi të keni filluar një video. Me ndihmën e këtyre cookies, YouTube mund të marrë informacione për vizitorët në këtë faqe në internet. Ky informacion është përdorur, ndër të tjera, për të mbledhur statistika video, për të përmirësuar përvojën e përdoruesit dhe për të shmangur përpjekjet e mashtrimit. Cookies mbeten në pajisjen tuaj derisa t’i eliminoni ato.

Nëse është e nevojshme, proceset e tjera të përpunimit të të dhënave mund të aktivizohen pas fillimit të një video në YouTube, në të cilën ne nuk kemi asnjë ndikim.

YouTube përdoret për hir të një prezantimi tërheqës të ofertave tona në internet. Kjo paraqet një interes të ligjshëm për kuptimin e artit. 6 paragrafi 1 lit. F dsgvo. Në masën që është kërkuar pëlqimi përkatës, trajtimi kryhet ekskluzivisht në bazë të artit. 6, Seksioni 1, shkronja A e DSGVO; Pëlqimi mund të revokohet në çdo kohë.

Ju mund të gjeni më shumë informacion mbi mbrojtjen e të dhënave në YouTube në politikën e tij të privatësisë në: https://policies.google.com/privacy?hl=de.